niedziela, 12 czerwca 2011

Domyślne parametry funkcji

Funkcja i domyślne jej parametry w JavaScript? JavaScript nigdy nie oferował mechanizmu nadawania domyślnych wartości niezdefiniowanym parametrom przy jej wywołaniu.

Można sobie z tą niedogodnością poradzić w całkiem prosty sposób i wiele osób tak to właśnie robi. Poniżej zamieszczam kawałek kodu.

var fn = function(a, b, c){
 a = a || 25;
 b = b || [2, 5];
 c = c || 'domyslny';
 alert(
  'liczba: ' + a + '\n' +
  'tablica: ' + b + '\n' +
  'string: ' + c
 );
};

fn(5, [1,2,3], 'test');
fn(5, [1,2,3]);
fn(5);
fn();

Działa całkiem nieźle. Co jednak jeśli wywołamy funkcję w poniższy sposób?

fn(0);

Funkcja wyświetla 25. Przecież wysłaliśmy 0 (zero). Dzieje się tak, ponieważ poniższa konstrukcja traktuje liczbę 0 jako wartość false, dlatego do zmiennej a przypisywana jest alternatywna wartość 25.

a = a || 25;

Skoro znamy już problemy wynikające z powyższych konstrukcji przejdźmy do rozwiązania problemu w inny, bardziej elegancki sposób.
Poniżej zamieszczam funkcję która pozwala ze zwykłej funkcji stworzyć funkcję przyjmującą domyślne parametry. Kod zawiera również funkcję testową oraz kilka jej wywołań.

Function.prototype.params = function(){
 var that = this,
   arg = [].splice.apply(arguments, [0, arguments.length]);
 return function(){
  return that.apply(this, [].splice.apply(arguments, [0]).concat(
    arg.slice(arguments.length)
   )
  );
 };
};

var test = function(a, b){
 alert(
  a + '\n' +
  b
 );
}.params(11, 22);

test(1, 2);
test(1);
test();

Stworzenie funkcji z domyślnymi parametrami jest teraz dziecinnie proste. Wystarczy zadeklarować dowolną funkcję a zaraz za nią wywołać naszą metodę z argumentami, które mają być domyślne.
Warto pamiętać o tym, że powyższe udogodnienie będzie spowalniać działanie skryptu. Każde wywołanie zwróconej funkcji powoduje wywołanie kilku dodatkowych instrukcji. Nadużywanie tego udogodnienia może okazać się nierozsądne, w szczególności w przypadku prostych, wielokrotnie powtarzanych funkcji.

wtorek, 7 czerwca 2011

JavaScript i nazwy

Po pewnym czasie programowania w tym specyficznym języku daje się zauważyć w napisanym przeze mnie kodzie ciekawą prawidłowość. Otóż nigdy (z niewielkimi wyjątkami) nie nazywam w kodzie czegoś czego używam tylko raz.
Specyfika tego języka umożliwia takie pisanie kodu i bardzo chętnie tak właśnie go piszę.
W JavaScripcie każdy obiekt, tablica, funkcja, liczba itd. może mieć przypisaną nazwę, ale może jej również nie posiadać (funkcja anonimowa, dana natychmiastowa).
Każda dodatkowa zmienna w kodzie to możliwość kolizji nazw i potencjalnych problemów, dlatego uważam, że trzymanie się powyższej zasady pozwala na całkiem przyjemne i bezproblemowe rozbudowywanie kodu.

(function(str){
 alert(str);
})([
 'JavaScript pozwala na',
 {
  x: [
   'budowanie calkiem',
   (function(x){
    return 'zlozonych ' + x[''] + ' ' + x.a;
   })({
    '': 'struktur',
    a: 'danych'
   }),
   'bez deklaracji',
   'jakiejkolwiek'
  ]
 }.x.join(' '),
 'zmiennej w kodzie.'
].join(' '));

Powyżej kawałek kodu, którym starałem się wyrazić to co mam na myśli pisząc tego posta.

poniedziałek, 6 czerwca 2011

Animacja jednostkowa

Animacja jednostkowa to funkcja którą napisałem, po to aby ułatwić sobie tworzenie animacji w swoich aplikacjach.
Nazywam ją tak, ponieważ umożliwia mi proste zbudowanie animacji dowolnej wielkości (właściwości obiektu) w prosty i elegancki sposób poprzez wywołanie mojej funkcji z parametrem - liczbą z zakresu od 0 do 1 włącznie, która określa aktualny stan animacji.
Poniżej zamieszczam kod tytułowej funkcji a zaraz za nim krótki opis sposobu używania.

var animation = function(fn, params){
 params = params || {};
 params = {
  frames: params.frames || 10,
  fn: params.fn || null,
  t: params.t || 30
 };
 var frame = 0;
 fn(0);
 var iid = setInterval(function(){
  fn( (++frame)/params.frames );
  if( frame >= (params.frames) ){
   clearInterval(iid);
   params.fn();
  }
 }, params.t);
 return iid;
};

Jak widać funkcja przyjmuje dwa parametry: wskaźnik do funkcji oraz obiekt opcjonalnych parametrów.
fn - to wskaźnik do głównej funkcji wykonawczej, która będzie decydowała o tym co będziemy animować.
Zmienna params przyjmuje 3 opcjonalne parametry:
- frames - ilość klatek animacji,
- t - interwał pomiędzy kolejnymi klatkami animacji,
- fn - funkcja, która zostanie wywołana zaraz po zakończeniu działania animacji.
Funkcja zwraca wartość Number zwracaną przez wbudowaną funkcję setInterval. Pozwala to na wcześniejsze zakończenie działania animacji.

// prosty kod pokazujacy sposob uzycia funkcji
animation(function(x){
 alert(x);
}, {
 frames: 10,
 fn: function(){
  alert('koniec');
 }
});

Jak widać funkcja jest niczym więcej jak wzbogaceniem funkcji setInterval o dodatkowe funkcjonalności.
Mimo wszystko potrafi bardzo uprościć pisany kod.
Do jej głównych zalet można zaliczyć:
- zwracany bieżący stan animacji mieszczący się zawsze w przedziale domkniętym <0; 1>,
- pierwsze wywołanie funkcji fn(0) jest wykonywane synchronicznie, w przeciwieństwie do zastosowania samej funkcji setInterval, gdzie na pierwsze wywołanie zadanej funkcji skrypt musi odczekać zadany czas. Dzięki temu unikniemy krótkotrwałych stanów nieustalonych przebiegu animacji,
- i wreszcie możliwość dodania wskaźnika do funkcji wywoływanej na zakończenie animacji - prosty sposób na wykrycie końca animacji bez żadnych dodatkowych instrukcji warunkowych.