poniedziałek, 6 czerwca 2011

Animacja jednostkowa

Animacja jednostkowa to funkcja którą napisałem, po to aby ułatwić sobie tworzenie animacji w swoich aplikacjach.
Nazywam ją tak, ponieważ umożliwia mi proste zbudowanie animacji dowolnej wielkości (właściwości obiektu) w prosty i elegancki sposób poprzez wywołanie mojej funkcji z parametrem - liczbą z zakresu od 0 do 1 włącznie, która określa aktualny stan animacji.
Poniżej zamieszczam kod tytułowej funkcji a zaraz za nim krótki opis sposobu używania.

var animation = function(fn, params){
 params = params || {};
 params = {
  frames: params.frames || 10,
  fn: params.fn || null,
  t: params.t || 30
 };
 var frame = 0;
 fn(0);
 var iid = setInterval(function(){
  fn( (++frame)/params.frames );
  if( frame >= (params.frames) ){
   clearInterval(iid);
   params.fn();
  }
 }, params.t);
 return iid;
};

Jak widać funkcja przyjmuje dwa parametry: wskaźnik do funkcji oraz obiekt opcjonalnych parametrów.
fn - to wskaźnik do głównej funkcji wykonawczej, która będzie decydowała o tym co będziemy animować.
Zmienna params przyjmuje 3 opcjonalne parametry:
- frames - ilość klatek animacji,
- t - interwał pomiędzy kolejnymi klatkami animacji,
- fn - funkcja, która zostanie wywołana zaraz po zakończeniu działania animacji.
Funkcja zwraca wartość Number zwracaną przez wbudowaną funkcję setInterval. Pozwala to na wcześniejsze zakończenie działania animacji.

// prosty kod pokazujacy sposob uzycia funkcji
animation(function(x){
 alert(x);
}, {
 frames: 10,
 fn: function(){
  alert('koniec');
 }
});

Jak widać funkcja jest niczym więcej jak wzbogaceniem funkcji setInterval o dodatkowe funkcjonalności.
Mimo wszystko potrafi bardzo uprościć pisany kod.
Do jej głównych zalet można zaliczyć:
- zwracany bieżący stan animacji mieszczący się zawsze w przedziale domkniętym <0; 1>,
- pierwsze wywołanie funkcji fn(0) jest wykonywane synchronicznie, w przeciwieństwie do zastosowania samej funkcji setInterval, gdzie na pierwsze wywołanie zadanej funkcji skrypt musi odczekać zadany czas. Dzięki temu unikniemy krótkotrwałych stanów nieustalonych przebiegu animacji,
- i wreszcie możliwość dodania wskaźnika do funkcji wywoływanej na zakończenie animacji - prosty sposób na wykrycie końca animacji bez żadnych dodatkowych instrukcji warunkowych.

1 komentarz: